Back to top

สิ่งที่เป็น IELTS สำหรับ UKVI

IELTS UKVI เป็นการสอบได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งทำให้ผลสอบ IELTS UKVI สามาถนำมาใช้ประกอบการยื่นวีซ่าเพื่อรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้

มีวีซ่าหลากหลายประเภทที่คุณต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการขอวีซ่า IELTS เป็นหนึ่งในข้อสอบที่ได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลอังกฤษ

การสอบ IELTS ประเภทต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับโดยรัฐบาลอังกฤษมีรายละเอียดแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดด้านล่าง:

Test Version Purpose
IELTS Academic** การทดสอบนี้สำหรับผู้สอบที่มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการเรียนต่อทั้งในระดับ ปริญญาตรีและ ปริญญาโท และสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการรับรองความสามารถในวิชาชีพเพื่อทำงานในประเทศอังกฤษ
IELTS General Training การทดสอบนี้สำหรับผู้สอบที่ต้องการจะย้ายถิ่นฐาน หรือเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นอังกฤษและสำหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกอบรมหรือเรียนในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
IELTS Life Skills A1 การทดสอบนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะวัดระดับภาษาอังกฤษด้านทักษะการพูดและการฟังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้วัดผลในการขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ และขอวีซ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาเพื่อการอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ
IELTS Life Skills A2 * การทดสอบนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะวัดระดับภาษาอังกฤษด้านทักษะการพูดและการฟังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้วัดผลในการขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ สำหรับครอบและคู่สามีภรรยา
IELTS Life Skills  B1 การทดสอบนี้สำหรับผู้ที่ต้องการวัดทักษะด้านการพูดและฟัง เพื่อประกอบการของวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษเพื่อการอาศัยอยู่แบบไม่มีกำหนด หรือ มีกำหนดการกลับที่ไม่แน่นอนหรือเพื่อสมัครการยื่นขอเป็นพลเมืองอังกฤษ.

** ข้อมูลเพิ่มเติม IELTS Life Skill A2 สามารถสอบได้เพียงในประเทศอังกฤษ

** การสอบ IELTS for UKVI (Academic) ก็สามารถสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ในบางประเทศ

IELTS (Academic or General Training)

ถ้าคุณสมัคร Visa Tier 1 และ Tier 2 นี่คือข้อสอบที่คุณต้องเจอ

IELTS Academic และ IELTS General Training สำหรับ UKVI ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ UK Home Office

ข้อสอบถูกออกแบบขึ้นมาแบบเดียวกับการสอบ IELTS เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด, เนื้อหาเดียวกัน, ผู้ตรวจ , รูปแบบ และระดับความยาก การให้คะแนนและอื่นๆ 

ข้อแตกต่างก็คือสิ่งที่ลูกค้ารับรู้ ณ วันสอบ. ผลสอบจะถูกออกแบบให้แตกต่างกันนิดหน่อย เพื่อให้แสดงให้เห็นว่าคุณสอบ IELTS UK สำหรับการสมัคร Visa

IELTS Life Skills

ถ้าคุณสมัคร IELTS Life Skills สำหรับครอบครัวของบุคคลที่จะตั้งถิ่นฐาน, การเพิ่มเติมไปถึงบุคคลในครอบครัว หรือสำหรับบุคคลที่ไม่มีกำหนดการออกนอกประเทศชัดเจน หรือเพื่อขอเป็นพลเมือง IELTS Life Skills คือข้อสอบสำหรับคุณ.

IELTS Life Skills เป็นการสอบที่พึ่งเพิ่มขึ้นมา และได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษ

IELTS Life Skills เป็นข้อสอบสำหรับบุคคลที่ต้องการการรับรองด้านทักษะการพูดและการฟังที่ระดับ A1, A2 หรือ B1 สำหรับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานของยุโรป

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ IELTS Life Skills A2

วันที่ 18 มกราคม 2016 รัฐบาลอังกฤษประกาศใช้ข้อบังคับใหม่สำหรับครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นฐาน ที่ต้องการจะเพิ่มเวลาการอาศัยในประเทศอังกฤษ(https://www.gov.uk/government/news/new-a2-english-requirement-in-the-fam...)   หลังจากระยะเวลา 2 ปีครึ่งในอังกฤษ, ผู้ที่ไม่ใช่คู่สมรสของผู้มีสัญชาติยุโรป และพ่อแม่ จำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบทักษะการพูดและการฟัง ที่ระดับ A2 เพื่อที่จะสามารถอยู่ต่อให้ครบ 5 ปี หรือเพื่อการตั้งถิ่นฐานในอนาคต 

รัฐบาลเห็นความจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเพียงพอในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ รายละเอียดจะถูกยืนยันโดย Home Office และประกาศผ่านทางเวบไซส์  GOV.UK การทดสอบภาษาอังกฤษระดับ A2 จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่ต้องการจะสมัครเพื่อเพิ่มเวลาการอยู่ต่อหรืออยู่ในต่อในกำหนดเวลาที่ชัดเจน