Back to top

IELTS Prep App

แอพนี้จะเกี่ยวกับ

  • ภาพรวมของการสอบ IELTS การพูดและการฟัง
  • แบบทดสอบของการฟังและการพูด
  • แบบฝึกหัดสำหรับการอธิบายแกรมม่า
  • วีดีโอสำหรับ IELTS การพูด
  • คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับวันสอบ IELTS
  • คำอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การสอบ
  • แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้พืนฐานสำหรับการสอบ IELTS
  • ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสอบ IELTS

คุณสามารถตั้งการเตือนสำหรับวันสอบและตรวจสอบพัฒนาการของตนเอง คุณสามารถคั่นหน้าที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณได้ในแอพนี้