Back to top

IELTS สำหรับนิวซีแลนด์

 

การทำงานในนิวซีแลนด์

ถ้าคุณต้องการทำงานในนิวซีแลนด์ คุณต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดเอาไว้โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยทางรัฐบาลระบุให้ใช้ผลสอบ IELTS เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในการขอวีซ่าประเภทต่างๆได้ รวมถึงวีซ่าที่จัดอยู่ในประเภทของวีซ่าสำหรับการทำงาน กล่าวคือ วีซ่าผู้อพยพมีฝีมือ (Skilled Migrant) วีซ่าธุรกิจ (Business) และวีซ่าการทำงานถาวร (Residence)

ประเภทวีซ่าผู้อพยพ ย้ายถิ่นฐาน

วีซ่าประเภทนี้ใช้คะแนนในระบบ point system ซึ่งอิงกับปัจจัยต่างๆเช่น อายุ ประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร และข้อเสนอการทำงานที่ต้องใช้ทักษะในการตัดสินว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติพร้อมที่จะยื่นวีซ่าประเภทนี้หรือไม่ คุณต้องจำเป็นต้องมีคะแนน IELTS รวม 6.5 คะแนน ในการทดสอบ IELTS General หรือการทดสอบ IELTS Academic

ประเภทวีซ่าธุรกิจ (Business)  

คุณจำเป็นต้องมีคะแนน IELTS รวมตามที่ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดของวีซ่าประเภทต่างๆ

 • ประเภทลูกจ้างของบริษัทที่ย้ายฐาน (Relocating Business) ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 5 คะแนนในการทดสอบ IELTS General หรือ IELTS Academic
 • ประเภทผู้ก่อตั้งธุรกิจแบบถาวรหรือแบบทำงาน (Entrepreneur Residence หรือ Entrepreneur Work) ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 4 คะแนนในการทดสอบ IELTS General หรือ IELTS Academic
 • ประเภทผู้ลงทุนแบบ 2 (Investor 2) ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวมอย่างน้อย 3 คะแนนในการทดสอบแบบ IELTS General หรือ IELTS Academic

วีซ่าการทำงานถาวร (Residence)  

เมื่อคุณอาศัยที่นิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีโดยใช้วีซ่าแบบ Work to Residence (Talent) Visa คุณอาจได้สถานะเป็นผู้อาศัยถาวรโดยใช้วีซ่าประเภทการทำงานถาวร

การขอวีซ่าประเภทนี้ได้ คุณต้อง

 • อาศัยในนิวซีแลนด์โดยใช้วีซ่าแบบ Work to Residence เป็นเวลาสองปี
 • มีสุขภาพและลักษณะที่ตรงตามข้อกำหนด
 • ได้ประกาศนียบัตรการสอบ IELTS โดยมีคะแนนรวมอย่างน้อย 5 คะแนนในการสอบแบบ IELTS General หรือ IELTS Academic

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกองตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์

 

การย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์

ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์จะต้องได้ผลสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ต่ำสุดตามข้อกำหนดของรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยที่รัฐบาลกำหนดให้ผลสอบ IELTS เป็นหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการขอวีซ่าหลายประเภท รวมถึงวีซ่าผู้อพยพมีฝีมือ (Skilled Migrant) วีซ่าธุรกิจ (Business) วีซ่าผู้ปกครอง (Parent) และวีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ถาวร (Residence) จากหมวดหมู่วีซ่าเพื่อการทำงาน (Work Visas)

 1. ประเภทวีซ่าผู้อพยพมีฝีมือ (Skilled Migrant Category) ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าหลักจะต้องได้คะแนนรวมในการสอบ IELTS ทั่วไปหรือคะแนนสอบ IELTS ทางวิชาการเท่ากับ 6.5 ส่วนคู่ชีวิตและบุตรจะต้องได้คะแนนรวมในการสอบ IELTS ทั่วไปหรือคะแนนสอบ IELTS ทางวิชาการอย่างน้อยเท่ากับ 5
 2. วีซ่าธุรกิจ (Business) คะแนนรวม IELTS ของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ
  • - ลูกจ้างที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทย้ายที่ตั้งในการทำธุรกิจ (Relocating Business) จะต้องได้คะแนนสอบ IELTS ทั่วไปหรือคะแนนสอบ IELTS ทางวิชาการอย่างน้อยเท่ากับ 5
  • - ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการที่พำนักอยู่ถาวร (Entrepreneur Residence) หรือวีซ่าทำงานสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneur Work Visa) จะต้องได้คะแนนสอบ IELTS ทั่วไปหรือคะแนนสอบ IELTS ทางวิชาการอย่างน้อยเท่ากับ 4
  • - ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้ลงทุน (Investor สำหรับหมวดหมู่ Investor 2) จะต้องได้คะแนนสอบ IELTS ทั่วไปหรือคะแนนสอบ IELTS ทางวิชาการอย่างน้อยเท่ากับ 2

  คู่ชีวิตและบุตรที่มีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปที่รวมอยู่ในคำร้องขอวีซ่า จะต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ต่ำสุด โดยจะต้องได้คะแนนรวม IELTS อย่างน้อยเท่ากับ 4

 3. วีซ่าผู้ปกครอง (Parent) ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนที่รวมอยู่ในประเภทผู้ปกครองจะต้องมีใบแสดงผลการสอบ IELTS ที่มีคะแนนรวมของอย่างน้อยของสองทักษะเท่ากับ 4
 4. วีซ่าถาวร (Residence) ในหมวดหมู่วีซ่าเพื่อการทำงาน ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าหลักจะต้องได้คะแนนสอบ IELTS ทั่วไปหรือคะแนนสอบ IELTS ทางวิชาการอย่างน้อยเท่ากับ 5 ส่วนคู่ชีวิตและบุตรได้คะแนนสอบทั่วไปหรือคะแนนสอบทางวิชาการอย่างน้อยเท่ากับ 5 เช่นกัน

คุณอาจจะสนใจใน