Back to top

วิดีโอเคล็ดลับสอบ IELTS

ทักษะการฟัง

วิดีโออธิบายเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมการสอบ IELTS ทักษะการฟัง
Read more

ทักษะการอ่าน

วิดีโออธิบายเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมการสอบ IELTS การอ่าน
Read more

IELTS ทักษะการเขียน: การเชื่อมประโยค

พัฒนาคะแนนการสอบ IELTS ด้วยความเข้าใจส่วนประกอบของการเชื่อมประโยค
Read more

IELTS คำศัพท์: เตรียมตัวสำหรับทักษะการเขียน

พัฒนาคะแนนการสอบ IELTS ด้วยความความหลากหลายของคลังคำศัพท์ที่ผู้สอบมี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการให้คะแนนทักษะการเขียน
Read more

ความคล่องและการเชื่อมโยง

วิดีโออธิบายเรื่องความคล่อง (Fluency) และการเชื่อมโยง (Coherence) ที่จะถูกนำมาพิจารณาประเมินผลในทักษะการพูด
Read more

ไวยากรณ์

วิดีโออธิบายด้านต่างๆ ของไวยากรณ์ที่จะถูกพิจารณาในการประเมินความสามารถข้อสอบการพูด
Read more

การออกเสียง

วิดีโอช่วยอธิบายเรื่องการออกเสียงที่จะถูกนำไปประเมินในข้อสอบการพูด
Read more

ความรู้และและการใช้คำศัพท์

วิดีโออธิบายเรื่องกลุ่มคำและคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆ ที่จะถูกพิจารณาในข้อสอบการพูด
Read more