Back to top

หนังสือ IELTS

Top Tips for IELTS

Top Tips for IELTS คือคู่มือทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS ที่ให้คำแนะนำที่สามารถใช้ได้จริงในการทำข้อสอบ IELTS ในแต่ละทักษะ (ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด) จัดทำโดยเคมบริดจ์ อีซอล และแต่งโดยผู้ออกข้อสอบ IELTS ที่มีประสบการณ์ทั้งในการจัดสอบและให้คะแนน

ภายในหนังสือ

  • มีตัวอย่างและคำอธิบายที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เตรียมตัวสอบเห็นภาพและเข้าใจความหมายของคำแนะนำในแต่ละข้อ
  • บอกถึงเคล็ดลับและข้อแนะนำทั่วไปของข้อสอบแต่ละทักษะ
  • ข้อแนะนำในการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ และสิ่งที่ควรทำในวันสอบ

ภายในซีดี รอม

  • แบบฝึกหัดที่สมบูรณ์แบบและสมจริง (รวมถึงเสียงบันทึกสำหรับทักษะการฟัง) เพื่อผู้เตรียมตัวสอบจะได้ฝึกและทดลองทำ เพื่อที่จะได้รู้และเห็นสิ่งที่จะต้องเจอในวันสอบจริง
  • เฉลยของทักษะการฟัง และทักษะการอ่านเพื่อให้ผู้สอบสามารถตรวจสอบความสามารถและความพร้อมของตน
  • ตัวอย่างข้อเขียนสำหรับทักษะเขียน
  • บันทึกภาพการสอบพูดของผู้สอบจริง เพื่อให้ผู้เตรียมตัวสอบได้ทราบว่าจริงๆ แล้วการสอบพูดป็นอย่างไรและผู้สอบควรปฏิบัติตัวอย่างไรในวันสอบ

IELTS Official Practice Materials Vol. 1 and Vol. 2

IELTS Official Practice Materials ฉบับปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วยข้อสอบการฟัง และโจทย์ข้อสอบการเขียนรูปแบบใหม่สำหรับการสอบ Academic และ General Training ภายในเล่มมีคำอธิบายวิธีการประเมินผลของข้อสอบการเขียน พร้อมวิธีการให้คะแนนใหม่ 10 ระดับ รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ตรวจข้อสอบ