Back to top

ผลสอบ

เรารู้ดีว่า ผลคะแนนสอบนั้นมีความสำคัญสำหรับคุณ และคุณก็อยากทราบให้เร็วที่สุด 

ในขณะที่เราเองก็ให้ความสำคัญกับการแจ้งผลคะแนนที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของคุณ 

โดยคุณจะได้รับผลการสอบ IELTS ภายใน 13 วันปฏิทิน หลังจากวันสอบสำหรับการสอบแบบกระดาษและภายใน 3-5 วันปฏิทิน หลังจากวันสอบสำหรับการสอบแบบคอมพิวเตอร์

 

การเช็คผลสอบออนไลน์และการรับผลสอบ

ผู้สอบสามารถตรวจสอบผล IELTS แบบออนไลน์

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยนับจากวันที่สอบไป 13 วัน

ทั้งนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจ้งผลสอบหรือข้อมูลผู้สอบทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอีเมล

เราจะจัดส่งผลสอบให้ทางไปรษณีย์ในวันที่ผลสอบออกแล้วโดยแบบ EMS สำหรับที่อยู่ในประเทศไทย และจดหมายลงทะเบียนสำหรับที่อยู่ในต่างประเทศ

 

ผลสอบ

คุณจะได้รับใบผลสอบจำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ในกรณีที่สูญหาย

 

การขอผลสอบเพิ่ม

คุณสามารถขอผลสอบเพิ่มได้ ฟรี อีก 5 ใบ (ภายใน 2 ปี นับจากวันสอบ) เพื่อส่งต่อไปยังสถาบันอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือที่ทำงาน เป็นต้น

หากคุณต้องการให้เรานำส่ง กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ที่ต้องการจัดส่ง ลงในฟอร์มแล้วส่งคำร้องมาที่อีเมล examinations@britishcouncil.or.th

สถานบันส่วนใหญ่ยอมรับใบรายงานผลสอบเฉพาะตัวจริงเท่านั้น คุณสามารถยื่นเรื่องให้ทางเราส่งผลสอบโดยตรงไปที่สถาบันหลังจากที่ทราบผลแล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อหนึ่งผลสอบ หากคุณต้องการใช้ระบบการส่งด่วนคุณสามารถแจ้งความประสงค์ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่าส่งเป็นไปตามประเทศปลายทางและเราจะไม่ส่งผลสอบออกให้ในกรณีที่ผลสอบหมดอายุแล้ว

สถาบันอาจขอดูผลคะแนนของผู้สมัครสอบผ่านทาง IELTS Test Report Form (TRF) Verification Service ซึ่งต้องใช้หมายเลขที่อยู่มุมด้านล่างขวามือของใบรายงานผลสอบของคุณเพื่อค้นหา 

 

อายุของผลสอบ

สถาบันส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับใบรายงานผลสอบที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี 

 

การขอตรวจคะแนนใหม่

หากคุณเชื่อว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในผลคะแนน คุณสามารถแจ้งขอตรวจสอบใหม่ได้ที่ Result Service ภายใน 6 สัปดาห์นับจากวันสอบ ทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะขอตรวจสอบข้อสอบชุดใดบ้าง

การขอตรวจสอบผลคะแนนผ่าน Results service นั้นมีค่าธรรมเนียม 4,000 บาท 

แต่จะคืนค่าธรรมเนียมให้หากพบว่าผลคะแนนที่ขอให้ตรวจสอบใหม่นั้น มีความเปลี่ยนแปลง 

โดยจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 2-21 วัน ซึ่งหากเกิน 28 วันแล้วคุณยังไม่ได้รับผลสอบ สามารถติดต่อศูนย์สอบได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนน IELTS

IELTS จะให้ผลคะแนนในทุกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้วัดแค่การสอบผ่านหรือสอบตกเท่านั้น 

คะแนนที่ได้จะเริ่มตั้งแต่ 0 ถึง 9 ในข้อสอบแต่ละทักษะ ประกอบด้วยการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจกับ ผลคะแนนสอบ IELTS  และการให้คะแนนแบบ nine-band system

ค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการให้คะแนน ได้ที่ Council of Europe’s Common European Framework of Reference (CEFR)

 

การสอบใหม่

คุณสามารถลงทะเบียนสอบได้มากเท่าที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลคะแนนที่ดี คุณจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้มาก 

ผลการวิจัยโดย IELTS ชี้ให้เห็นว่าผลคะแนนที่สูงนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ