Back to top

IELTS สำหรับแคนาดา

โหลดแนวข้อสอบ IELTS - สำหรับประเทศแคนาดา

Please leave your contact details below to download a free copy of IELTS guide to studying in the Canada (pdf).

บริติช เคานซิล จะใช้ข้อมูลที่ให้มาของท่านในการส่งข่าวสารของกิจกรรม บริการ และงานอีเว้นท์ต่างๆ กรุณาเลือกวิธีในการรับข่าวสารของท่านตามกล่องด้านล่าง

ได้ทำตามกฎหมายเรื่องการปกป้องข้อมูลของสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆที่มีมาตรฐานในระดับสากล
ทั้งนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาของข้อมูลที่เราใช้กับคุณและมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าท่านมีความกังวลว่าเรานำข้อมูลของท่านไปใช้ในทางที่ผิด ท่านสามารถร้องเรียนได้ทันที
สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆท่านสามารถค้นหาได้จากเว็ปไซต์นี้ www.britishcouncil.org/privacy  หรือติดต่อได้ที่สำนักงานบริติช เคานซิล ต่างๆ ซึ่งทางเราจะขอเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันที่ได้รับข้อมูลของท่าน