Back to top

IELTS ဆိုတာဘာလဲ။

ႏုိင္ငံတကာအဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမး္ရည္စစ္ေဆးမႈစနစ္ (IELTS)သည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႕တြင္ ႏုိင္ငံေရႊ႕ေျပာင္း  ေနထုိင္မႈအတြက္ ကမၻာ့လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးျခင္း စာေမးပြဲျဖစ္ကာ ယခင္ႏွစ္က စာေမးပြဲ ေပါင္း ၃.၅သန္း ေက်ာ္က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့သည္။

IELTSစာေမးပြဲကို အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၁,ဝဝ၀ေက်ာ္က ယံုၾကည္လက္ခံထားျပီး ယင္းတို႕တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆုိင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ပါ၀င္သည္။

 

IELTSအမိ်ဳးအစား ႏွစ္မ်ဳိး 

IELTSသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဆက္သြယ္ေျပာဆုိ ေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ား တြင္ ပညာသင္ၾကားေလ့လာလိုသူမ်ား သို႕မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားအတြက္ ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈကို တုိင္းတာသတ္မွတ္  ေပးေသာ စစ္ေဆးမႈျဖစ္သည္။

IELTS Academic ႏွင့္ IELTS General Training ဟူ၍ ေရြးခ်ယ္စရာ ေမာ္ဂ်ဴး ႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။

IELTS Academic IELTS General Training
  • ဘဲြ႕ၾကိဳ သို႕မဟုတ္ ဘဲြ႕လြန္အဆင့္တြင္ ပညာသင္ၾကားေလ့လာရန္။
  • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာဆုိေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဖဲြ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းမႈကို ဝင္ေရာက္ျပဳလုပ္ရန္။
  • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာဆုိေသာ ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ သို႕မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္။
  • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာဆုိေသာ ႏုိင္ငံအတြင္းသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရန္။
  • ဒီဂရီအဆင့္ထက္နိမ့္ေသာ  ပညာေရးဆည္းပူးရန္။ 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီသည္ ၎တို႕၏ ကို္ယ္ပို္င္၀င္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ အေျခအေနမ်ားတြင္ Academic ႏွင့္ General Training ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို လက္ခံသည္။ မည္သည့္ ေမာ္ဂ်ဴးကို ေျဖဆိုရမည္ကို ေ၀ခြဲမရပါလွ်င္ သင္ေလွ်ာက္ထားမည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ဆက္သြယ္ကာ ၎တို႕၏ သတ္မွတ္ထားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳသင့္သည္။

 

UKVI အတြက္ IELTS

'IELTS for UKVI' သည္ UKအစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ထားေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စစ္ေဆးမႈ (SELT)ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ IELTS ကို UK ဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား (UKVI) အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သင္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမး္ရည္ကို သက္ေသျပရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

SELTေျဖဆိုရန္လိုအပ္မႈရွိမရွိ၊ မည္သည့္ အဆင့္ကို ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ စစ္ေဆးမႈကို အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း IELTS for UKVI ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ တြင္ေလ့လာပါ။

 

စစ္ေဆးမႈပံုစံ

အမွန္တကယ္ စစ္ေဆးမႈပံုစံသည္ IELTS ႏွင့္ IELTS for UKVI အတြက္ အတူတူပင္ျဖစ္ကာ တူညီေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ စစ္ေဆးသူမ်ား၊ ပံုစံ၊ ခက္ခဲမႈအဆင့္၊ အမွတ္ေပးျခင္း စသည္တုိ႕ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္ခုအၾကား တစ္ခုတည္းေသာ ကြာျခားမႈမွာ UKVIအတြက္ IELTSကို ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ CCTVအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ စစ္ေဆးေရးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

IELTS ၏ Listening၊ Reading ႏွင့္ Writing စစ္ေဆးမႈမ်ားကို တစ္ရက္တည္းတြင္ အျပီးေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။၄င္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေျဖဆိုရာတြင္ အစီအစဥ္ မတူညီႏိုင္ပါ။ ဤစစ္ေဆးမႈသံုးခုအၾကား နားခ်ိန္မ်ားလည္း႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။Speaking စစ္ေဆးမႈအပိုင္းအား အျခားအပိုင္းမ်ား  မေျဖဆိုခင္ တစ္ပတ္အလို (သို႔) ေျဖဆိုျပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ စစ္ေဆးေပးပါသည္။

Listening: (ၾကာခ်ိန္ ၃ဝမိနစ္ ႏွင့္ အေျဖမ်ားကို အေျဖလႊာတြင္ေရးထည့္ရန္အခ်ိန္ပို ၁ဝမိနစ္)

IELTS Listening စာေမးပြဲတြင္ အပိုင္းေလးပိုင္းပါ၀င္ျပီး တစ္ဦးတည္းေျပာျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆို ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ အသံမ်ိဳးစံု ႏွင့္ ေလယူေလသိမ္း (accents) အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ အပိုင္းတစ္ပိုင္းကို တစ္ခါပဲဖြင့္ျပပါမည္။

Reading: (ၾကာခ်ိန္ ၆ဝ မိနစ္)

Academic General Training
ဖတ္႐ႈကာေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရေသာ စာပိုဒ္႐ွည္ (၃) ပိုဒ္ပါ႐ွိပါသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္အခ်က္အလက္ ဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အျပင္ ေဆြးေႏြးေတြးေခၚစရာမ်ားႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္မ်ား အထိပါဝင္ကာ စကားလံုးမပါဝင္ေသာ သ႐ုပ္ျပပံုမ်ား၊ ဂရပ္ဖ္မ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား လည္းပါဝင္ပါသည္။ စာမ်ားသည္ စာအုပ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား ၊ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္အျခားေသာရင္းျမစ္မ်ားမွ ေကာက္ႏွုတ္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ မူရင္းစာသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စာပိုဒ္ (၃)ပိုဒ္ ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ task မ်ားေပးထားပါမည္။ ပထမပိုင္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါေသာစာတိုမ်ား ႏွစ္ခု (သို႔) သံုးခုပါဝင္ပါသည္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ တိုေတာင္းေသာ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္စာတိုမ်ား ၂ ခု ပါဝင္ပါသည္။ တတိယပိုင္းတြင္အေထြေထြ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည့္ စာပိုဒ္႐ွည္မ်ားပါဝင္ပါမည္။ စာမ်ားသည္ ကုမၸဏီလက္စြဲ စာအုပ္မ်ား၊ တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာရင္းျမစ္မ်ားမွ ေကာက္ႏွုတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ မူရင္းစာသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Writing (ၾကာခ်ိန္ - ၆ဝ မိနစ္) 

Academic General Training
စုစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ task ႏွစ္ခုပါ႐ွိပါမည္။ ပထမ task တြင္ ဇယား၊ ဂရပ္ဖ္၊ ခ်ာတ့္ (သို႔) သ႐ုပ္ျပပံု တစ္ခုအားေပးထားျပီး သင့္အား  အတိုခ်ဳပ္ (သို႔) အခ်က္အလက္မ်ားအား စာလံုးေရ ၁၅ဝထက္ မနည္းဘဲ ႐ွင္းလင္းေရးသားေဖာျ္ပခုိင္းပါမည္။ ဒုတိယ task တြင္  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တစ္ခု၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုစရာ တစ္ခု (သို႔)   ျပႆနာတစ္ခု ကို ေဖာ္ျပထားျပီး သင္႕  အားစာစီစာကံုး တစ္ပုဒ္ ကို စာလံုးေရ ၂၅ဝ ထက္မနည္းဘဲ ေရးသားခုိင္းပါမည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္ task ႏွစ္ခုပါဝင္ပါမည္။ ပထမ task တြင္ သင့္အား အေျခအေန အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအား ေပးထားျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းခံျခင္း (သို႔) အေျခအေနတစ္ခုအား ႐ွင္းျပခိုင္းျခင္း ပံုစံျဖင့္ စာလံုးေရ ၁၅ဝ ထက္မနည္းေသာ  စာတစ္ေစာင္အား ေရးသားခုိင္းပါမည္။ ဒုတိယ task တြင္ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္တစ္ခု၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုစရာ တစ္ခု (သို႔)   ျပႆနာတစ္ခု ကို ေဖာ္ျပထားျပီး သင္႕  အားစာစီစာကံုး တစ္ခုကို စာလံုးေရ ၂၅ဝ ထက္မနည္း ဘဲ ေရးသားခုိင္းပါမည္။ 

Speaking- (ၾကာခ်ိန္ - ၁၁ မိနစ္ မွ ၁၄ မိနစ္)

အပိုင္း (၃) ပိုင္းပါဝင္ေသာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု အားေျဖဆိုရပါမည္။ ေမးခြန္းတိုမ်ား၊ သင္ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအားအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအတိုင္းေျပာဆိုရျခင္း ႏွင့္ ပံုစံခ်ေပးထားေသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း မ်ားပါဝင္ပါသည္။

 

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills စာေမးပြဲသည္ ယူေကသြားမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ Speaking ႏွင့္ Listening တြင္ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ A1 ၊ A2  (သို႔) B1 ႐ွိေၾကာင္းျပသဖို႔ရာအတြက္ ေျဖဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

A1 A2 B1
ဤစာေမးပြဲသည္ မိသားစုဝင္၊ အိမ္ေထာင္သည္ မွီခိုသူ၊ အတူေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ယူေကႏိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ် ေနထိုင္ရန္ ယူေကဗီဇာနွင့္ လူဝင္မႈဆုိင္ရာ အတြက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ Speaking ႏွင့္ Listening အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ ဤစာေမးပြဲသည္ မိသားစုဝင္၊ အိမ္ေထာင္သည္ မွီခိုသူ၊ အတူေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ယူေကႏိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ် ေနထိုင္ျခင္း သက္တမ္းတိုး ရန္ ယူေကဗီဇာနွင့္ လူဝင္မႈဆုိင္ရာကိစၥအတြက္ လိုအပ္ေသာ Speaking ႏွင့္ Listening အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ ယူေကႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူျခင္းႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဗီဇာအတြက္လိုအပ္ေသာ Speaking ႏွင့္ Listening အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲျဖစ္သည္။

The IELTS Life Skills စာေမးပြဲပံုစံ

စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူႏွင့္ အျခားေျဖဆိုသူတစ္ဦး ႏွင့္အတူ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျဖဆိုရပါမည္။ သင္သည္ ပံုစံခ်ေပးထားေသာ အျပန္အလွန္စကားေျပာဆိုမႈအား နားေထာင္၍ task တစ္ခုအားေ႐ြးခ်ယ္၍ ေျဖဆိုရပါမည္။

IELTS Life Skills task မ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာႏိုင္ငံတြင္ ေန႔ စဥ္ႏွင့္အမွ် ဆက္သြယ္ေျပာ ဆိုႏိုင္ေသာအေတြ႔ အၾကံဳ ကိုေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သင္သည္ ေန ့စဥ္ ၾကံဳေတြ႔ ရေလ့႐ွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ အခ်ိန္တို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ရပါမည္။

 

သင္မည္သည့္ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ရန္ စိတ္ကူးထားပါသလဲ။

ကြ်ႏ္ုပ္သြားေရာက္လိုေသာႏိုင္ငံမွာ 

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ

IELTS ႏွင့္ GMAT ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း

IELTS ႏွင့္ GMAT ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း

ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

ျပင္ဆင္ျခင္း

စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ရန္ အြန္လိုင္း ႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း ရင္းျမစ္မ်ား
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္