Back to top

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အသုံးျပဳရန္ IELTS

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း

ဘာသစကားကြၽမ္းက်င္မႈသည္ ဘဝအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားစြာသည္ သင္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သက္ေသ ခံခ်က္ ကို လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ကြၽမ္းက်င္မႈကို သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းသည္ အလုပ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တို႔အတြက္ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္မ်ား၊ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ စာရင္းအင္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အာမခံ ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ႏိုင္ငံစုံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လူႀကိဳက္မ်ားထင္ရွားသည့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ စာေမးပြဲျဖစ္သည့္ IELTS စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ

IELTS ႏွင့္ GMAT ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း

IELTS ႏွင့္ GMAT ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း

ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

ျပင္ဆင္ျခင္း

စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ရန္ အြန္လိုင္း ႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း ရင္းျမစ္မ်ား
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္