Back to top

English Online- 100% အြန္လိုင္း ဆရာလမ္းျပ သင္႐ိုး

တိုက္႐ိုက္ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ား | စိတ္ႀကိဳက္ ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္မ်ား | ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ား | ယေန႔ စာရင္းသြင္းပါ

သင့္သင္ယူေလ့လာမႈကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ပါ၊ သင္၏ သင္ခန္းစာ အခ်ိန္ဇယားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဆရာမ်ား၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ပါ။ သင္၏ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ English Online ကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ေရးဆြဲထားပါသည္။

  • သင္၏ သင္ယူေလ့လာမႈကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ၿပီး ေလ့လာေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ပါ။
  • သင္၏ သင္ခန္းစာ အခ်ိန္ဇယားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကမာၻ႔အဆင့္ သင္ယူေလ့လာေရး ပလတ္ေဖာင္းကို အသုံးျပဳ၍ သင္၏ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ေျခရာခံပါ။
  • မိနစ္ 55 စာ တိုက္႐ိုက္ အြန္လိုင္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားပါေသာ ဂလိုဘယ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ပါ
  • သင္၏ သင္ယူေလ့လာမႈကို ေထာက္ခံခ်က္ရယူၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳေသာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သင္ယူၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို လက္ခံရယူပါ။

 

အခမဲ့ စမ္းသပ္မႈ 7 ရက္ျဖင့္ စတင္လိုက္ရေအာင္

အလိုက္သင့္ျဖစ္ၿပီး သင့္အသုံးစရိတ္၊ ေနထိုင္မႈပုံစံတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သင္ယူေလ့လာေရး အခ်ိန္ဇယားတစ္ခု ဖန္တီးပါ။ စာရင္းသြင္းမႈ အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးၿပီး ယေန႔ပင္ စတင္လိုက္ပါ။

ငွေ ရွှေ ပလက်တီနမ်
တစ္လလွ်င္ သင္ခန္းစာ 5 ခု တစ္လလွ်င္ သင္ခန္းစာ 10 ခု တစ္လလွ်င္ သင္ခန္းစာ 15 ခု
မိနစ္ 55 စာ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ား မိနစ္ 55 စာ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ား မိနစ္ 55 စာ အြန္လိုင္း သင္ခန္းစာမ်ား
ဒက္စေတာ့ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ျဖင့္ 100% အြန္လိုင္း သင္ၾကားေရး ဒက္စေတာ့ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ျဖင့္ 100% အြန္လိုင္း သင္ၾကားေရး ဒက္စေတာ့ သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ျဖင့္ 100% အြန္လိုင္း သင္ၾကားေရး

အြန္လိုင္း သင္႐ိုးတြင္ သင္ေလ့လာရမည့္ အရာမ်ား

English Online ျဖင့္ သင္၏ သင္ယူေလ့လာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး သင္၏ သဒၵါ၊ စကားေျပာ၊ အသံထြက္ႏွင့္ အျခားအရာမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အလုပ္အတြက္ အဂၤလိပ္မွ ေန႔စဥ္သုံး အဂၤလိပ္အထိ သင္ခန္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ပလက္ေဖာင္းကို အသုံးျပဳ၍ ေလ့လာပါ၊ သင္ႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္အခ်ိန္ ၁၀ ႀကိမ္ရွိေသာကမာၻလုံးဆိုင္ရာစာသင္ခန္းတြင္ဆက္သြယ္ပါ။ သင္၏တိုးတက္မႈကိုစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္စစ္ေဆးၿပီးသင္၏ဆရာမ်ားထံမွတိုက္႐ိုက္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုရယူပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သင္႐ိုးမ်ားသည္ အႀကိဳ-အလယ္အလတ္ အဆင့္ အဂၤလိပ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ သင့္လက္ရွိ အဆင့္ကို သင္ေသခ်ာမသိပါက စိတ္မပူပါႏွင့္၊ English Online ျဖင့္ အခမဲ့ အဆင့္ စစ္ေဆးမႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဖန္တီးထားသည့္ 100% အြန္လိုင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး သင္႐ိုးတစ္ခု။ တစ္ေန႔လွ်င္ 24 နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ 7 ရက္။

ေနာက္ထပ္ ရွာေဖြမည္