Back to top

News

IELTS စာေမးပြဲ ႏွစ္စဥ္အႀကိမ္ေရ (၃.၅)သန္း တုိင္တုိးတက္လာၿပီ

Date: March 2019

ႏိုင္ငံတကာအသြင္ေဆာင္လာေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္သားအင္အားစုမ်ား ပုိမုိ ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈမ်ားမွက ႏုိင္ငံတကာအေျခခ်  ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းျဖစ္သည့္ IELTS စာေမးပြဲလုိအပ္ခ်က္ကုိ ဆက္လက္တြန္းအားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္တြင္ IELTS စာေမးပြဲ အႀကိမ္ေရ(၃.၅)သန္း တုိင္ေအာင္ စံခ်ိန္တင္ တုိးတက္ခဲ့ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ IELTS က ဦးေဆာင္က႑မွ ပါ၀င္လွ်က္ရွိပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ       စကား သုံးသည့္ ၾသစေၾတလ်ႏွင့္ ယူေက ရွိတကၠသုိလ္အားလုံး၊ ယူအက္စ္ေအ မွေက်ာင္းေပါင္း (၃၄၀၀)ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ရာခ်ီသည့္ေက်ာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ IELTSကုိ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ ၾသစေၾသလ်၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ယူေက ႏုိင္ငံမ်ား၌ဗီဇာႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားေရးတြင္ အသုံးအမ်ားဆုံး စာေမးပြဲလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

 (၁၉၈၉) ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး IELTS ကို အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ အစုိးရဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေစႏုိင္ရန္ လုံျခဳံစိတ္ခ်၊ အားထားရသည့္ စစ္ေဆးေရး စနစ္တစ္ရပ္ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ေပးထားသည့္ စာေမးပြဲမ်ားျဖင့္ ကမၻာတစ္၀ွန္း ဂုဏ္သတင္းပ်ံ႕လႈိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ သိ႐ွိနားလည္႐ံု    မဟုတ္ပဲ တစ္ကယ့္ေလာက ျဖစ္ရပ္အေျခအေန မ်ိဳးစုံတြင္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သုံးစြဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ေန႔စဥ္ဘ၀တုိ႔တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဘာသာစကားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ လည္းေကာင္း IELTS စာေမးပြဲျဖင့္ သက္ေသ ထူႏုိင္ပါသည္။ 

အလားတူစြာပင္ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း ႏုိင္ငံ/နယ္ပယ္ (၁၄၀) ေက်ာ္ရွိ စာေမးပြဲဌာန(၁၂၀၀)တုိ႔တြင္ IELTS စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆုိႏုိင္ျခင္းသည္လည္း အေရးပါသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယမန္ႏွစ္က ကမၻာ အႏွံ႔ ကြန္ပ်ဴတာအေျချပဳ IELTS ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ က်င္းပေပးခဲ့ ျခင္းကလည္း စာေမးပြဲေျဖဆုိႏုိင္မႈ အေရအတြက္ တုိးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ 

IELTS, IDP ပညာေရး ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Warwick Freeland မွ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္သည္ IELTS အတြက္ မွတ္ေက်ာက္တင္သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး "ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ကမၻာတစ္၀ွန္း ႏုိင္ငံ/နယ္ပယ္(၂၀) ေက်ာ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာအေျချပဳ IELTS စာေမးပြဲကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္ကုိ ႏွစ္ရက္စစ္ႏုိင္ခဲ့ရာမွ တစ္ပတ္ကုိ (၇)ရက္္လုံး တုိးျမွင့္ စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ စာေမးပြဲေျဖဆုိသူမ်ားကုိ စာေမးပြဲအခ်ိန္နဲ႔ ေျဖဆုိတဲ့ နည္းလမ္းအား ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိမုိေပးျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ေစရန္ အေျခအေနဖန္တီးႏုိင္ေရး အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားပါသည္။  

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ IELTS ဌာနမွဴး James Shipton မွ "မႏွစ္က  IELTS စာေမးပြဲ အၾကိမ္ေပါင္း    (၃.၅)သန္း ေျဖဆုိခဲ့တယ္ ဆုိတာဟာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းက မိမိတုိ႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္၊ စာေမးပြဲေျဖဆုိသူမ်ားမွ IELTS အေပၚတန္ဖုိးထားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကုိ သက္ေသထူလုိ္က္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္  ျပည့္၀ေစေရးကို IELTS မွ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးလွ်က္ရွိၿပီး ဒီလုိ ေျဖဆုိမႈႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ မိမိတုိ႔ တက္ေရာက္လုိတဲ့ တကၠသုိလ္ကုိ ၀င္ေရာက္ႏုိင္သူ၊ တစ္သက္တာ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကုိ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ စတင္လုပ္ႏုိင္သူ၊ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုဆီ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ဖုိ႔ အိပ္မက္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြ ရွိေနပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားပါသည္။  

IELTS ကုိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ IDP: IELTS ၾသစေၾတလ်ႏွင့္ ကမ္းဘရစ္အဂၤလိပ္စာစစ္အဖြဲ႔ (Cambridge Assessment English) တုိ႔မွပူးတြဲပုိင္ဆုိင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

International English Language Testing System (IELTS)

IELTSသည္ ႏုိင္ငံတကာအဂၤလိပ္ဘာသာစစ္ေဆးေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွန္း ေျပာင္းေရႊ႔႕ေနထုိင္မႈအတြက္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး၊ ယမန္ႏွစ္က အႀကိမ္(၃.၅)သန္းတုိင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးေရးစာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ 

အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၁၀၀၀၀)ေက်ာ္မွ IELTS အား ပညာေရး၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သတ္မွတ္ေရးတုိ႔တြင္ လက္ေတြ႔ဘ၀ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ေဖာ္ညႊန္းနုိင္သည့္ လုံျခဳံ၊ စိတ္ခ်၊ အားထားရသည့္ စာေမးပြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ယုံၾကည္ လက္ခံထားၾကပါသည္။ 

IELTS ကုိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ IDP: IELTS Australia နဲ႔ Cambridge Assessment English တုိ႔မွပူးတြဲပုိင္ဆုိင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယဥ္ေက်းမႈဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ UK မွ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ ဌာနေပါင္း(၈၀၀)ေက်ာ္တြင္ စာေမးပြဲ က်င္းပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ 

စာေမးပြဲအေၾကာင္း

ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အၾကားစြမ္းရည္၊  အဖတ္စြမ္းရည္၊   အေရးစြမ္းရည္၊   အေျပာစြမ္းရည္  ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ တုိင္းတာစစ္ေဆးပါသည္။ စာေမးပြဲအားလုံးကုိ ၁ (စကားအသုံးမျပဳႏုိင္သူ)မွ ၉ (ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳႏုိင္သူ) ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ သတ္မွတ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ အမွတ္ေပးပါသည္။ 

IELTS မွ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေရးမဟုတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ စာေမးပြဲႏွစ္မ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ Academic IELTS မွ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားေရး၀န္းက်င္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ တုိင္းတာေပးၿပီး ဘာသာရပ္မတူသည့္ ေျဖဆုိသူအားလုံး လက္လွမ္းမီႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား စာမ်ားကုိ ေပးထားပါသည္။ General Training အတြက္ IELTS မွ ေန႔စဥ္အေနအထားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ လက္ေတြ႔က်က် တုိင္းတာစစ္ေဆးေပးပါသည္။ ေမးခြန္းႏွင့္စာသားက အလုပ္ခြင္ႏွင့္ လူမႈေရးအေနအထား ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ ထင္ဟပ္ၿပီး ၾသစေၾတလ်၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ ယူေက ႏွင့္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ ရည္သန္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

IELTS စာေမးပြဲအား အသိအမွတ္ျပဳသူ၊ IELTS ရလဒ္မ်ားေတာင္းဆုိသူ တြင္ေအာက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အစုိးရႏွင့္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စြာပါဝင္ပါသည္။ 

  • ကေနဒါလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ(IRCC)
  • ျပည္ထဲေရးဌာန(ၾသစေၾတးလ်)
  • UK ဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
  • ႏုိင္ငံျခားသားသူနာျပဳေက်ာင္းဆင္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သူနာျပဳဘုတ္အဖြဲ႔ (USA)
  • ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔