Back to top

Điểm IELTS do các trường đại học tại Úc yêu cầu

Yêu cầu điểm IELTS của 200 trường đại học hàng đầu thế giới ở Úc, năm 2019

Bảng xếp hạng các đại học thế giới của tạp chí Times Higher Education và của QS, năm 2019

Bảng xếp hạng các đại học thế giới của tạp chí Times Higher Education, năm 2019

Name of institution

World rank

IELTS minimum requirement (undergraduate programmes)

IELTS minimum requirement (postgraduate programmes)

University of Melbourne

32

7.0

7.0

Australian National University

49

6.5

7.0

University of Sydney

59

6.5

6.5

University of Queensland

69

6.5

6.5

Monash University

84

6.5

6.5

University of New South Wales

96

6.5

6.5

University of Western Australia

134

6.5

6.5

University of Adelaide

135

6.5

6.5

Bảng xếp hạng các đại học thế giới của QS, năm 2019

Name of institution

World rank

IELTS minimum requirement (undergraduate programmes)

IELTS minimum requirement (postgraduate programmes)

Australian National University

24

6.5

7.0

University of Melbourne

39

7.0

7.0

University of Sydney

42

6.5

6.5

University of New South Wales

45

6.5

6.5

University of Queensland

48

6.5

6.5

Monash University

59

6.5

6.5

University of Western Australia

91

6.5

6.5

University of Adelaide

114

6.5

6.5

University of Technology Sydney

160

6.0

6.5

 

Tìm hiểu về Thị thực xin du học tại Úc

Nếu bạn đang xin thị thực du học thông qua cơ quan nộp hồ sơ trực tuyến của Bộ Di trú và Bảo vệ biên giới (Department of Immigration and Border Protection), bạn sẽ cần những chi tiết về Chứng nhận đăng ký điện tử (Confirmation of Enrolment) để nộp đơn xin thị thực. Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực dưới dạng giấy tờ thì bạn phải cung cấp Chứng nhận đăng ký điện tử của bạn trước khi bạn được cấp thị thực.

Nói chung, các sinh viên thuộc chương trình trao đổi giữa các trường trung học và sinh viên được Bộ Ngoại giao hoặc Bộ Quốc Phòng tài trợ là những sinh viên sẽ không yêu cầu Giấy chứng nhận đăng ký. Bạn nên đảm bảo rằng bạn phải đáp ứng các yêu cầu xin thị thực du học trước khi bạn được một trường nào đó chấp nhận và trả học phí.