Tìm hiểu mức điểm tiếng Anh cần có.

Giải thưởng IELTS được mở cho đến hết ngày 30 tháng 4 2018

IELTS Prize banner info footnote

*Giải thưởng thực tế phụ thuộc vào học phí năm đầu tiên tại trường đại học của người chiến thắng