Back to top

Videos luyện thi IELTS

Luyện kỹ năng nghe IELTS

Đoạn video này giúp bạn cải thiện điểm thi nghe IELTS
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng đọc IELTS

Video này đề cập những bí quyết, chiến thuật giúp bạn đạt điểm cao trong phần thi Nói IELTS
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng viết IELTS: Ngữ pháp

Đoạn video này đề cập đến các điểm ngữ pháp được tính vào khung đánh giá của phần thi Viết IELTS.
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng viết IELTS: Trả lời đúng, đạt yêu cầu/Đầy đủ yêu cầu

Đoạn video này đề cập những yêu cầu Trả lời đúng và đạt yêu cầu/ Trả lời đầy đủ được tính vào khung đánh giá của phần thi Viết IELTS.
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng nói IELTS: Lưu loát & Mạch Lạc

Đoạn video này đề cập đến các điểm lưu loát và mạch lạc được tính vào khung đánh giá của phần thi Nói IELTS.
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng nói IELTS: Phát âm

Đoạn video này đề cập đến các điểm phát âm được tính vào khung đánh giá của phần thi Nói IELTS.
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng nói IELTS: Từ vựng

Video này giải thích các khía cạnh của từ vựng được sử dụng trong phần thi nói IELTS, bao gồm các chú ý, cách sử dụng từ vựng và các diễn giải.
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng nói IELTS: Phát âm

Đoạn video này đề cập đến các điểm phát âm được tính vào khung đánh giá của phần thi Nói IELTS.
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng nói IELTS: Từ vựng - 2

Đoạn video đề cập đến các điểm từ vựng được tính vào khung đánh giá của phần thi Nói IELTS.
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng viết IELTS: Cách viết liên kết và mạch lạc

Cải thiện điểm số IELTS của bạn bằng cách tìm hiểu những yêu cầu về cách viết mạch lạc và kết nối các đoạn văn trong bài viết IELTS.
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng viết IELTS: Từ vựng

Cải thiện điểm số IELTS của bạn bằng cách tìm hiểu các khía cạnh của từ vựng và đây là một trong bốn tiêu chí đánh giá cho kỹ năng viết của IELTS.
Đọc tiếp

Luyện kỹ năng viết IELTS: các bí quyết và lời khuyên

Bài Viết IELTS phần 1 (Task 1) thường là một thách thức cho các thí sinh khi thi IELTS. Đoạn video này sẽ cung các một số bi quyết và các lời khuyên cho các thi sinh.
Đọc tiếp