Back to top

新聞

IELTS備試手機App現可供下載!

Date: 2018年1月

IELTS Asia Hong Kong 770x430

IELTS Prep 

IELTS備試手機App與你一起準備IELTS!

IELTS Prep App

IELTS備試手機App是一個互動式的IELTS備試手機應用程式, 能協助考生更全面地備試。 除了針對聆聽和會話測驗, IELTS備試App還備有詞彙,文法庫及IELTS備試的一些秘訣。

只要下載這個app, 即可獲得針對IELTS的專業建議:

  1. 利用聆聽及會話練習考試來測試你是否作好充足的準備
  2. 加強你的文法技巧以及擴闊你的詞彙庫
  3. 學習一些小秘訣讓你整個考試過程更暢順

下載IELTS備試App:

IELTS Asia Hong Kong Google playIELTS Asia Hong Kong App store